Mobiele navigatie
Skilje

Frysk praten is bij Skilje toegestaan

Onze helpdesk is twee talig. Omdat Skilje het friese woord voor bellen is, kan men bij Skilje natuurlijk in het Frysk praten met onze helpdeskmedewerkers. Dus gewoon in je eigen taal kunnen uitleggen wat je bedoelt en waar het over gaat!
Praat mar Frysk is een min of meer permanente campagne die als doel heeft de Friezen bewust te maken van hun tweetaligheid, waarbij het gebruik van de Friese taal wordt gestimuleerd. Een aantal bekende Friezen heeft zich daarbij belangeloos opgegeven als ambassadeur voor het Fries, waaronder Doutzen Kroes en Foppe de Haan. In 2014 won VrieService de Fryske Fear voor het stimuleren van de Friese taal.

 

VrieService met Skilje in het nieuws:

It bedriuw Vrieservice BV yn Drachten hat de ‘Fear yn de broek’ krigen

Mei de tillefoanservice ‘Skilje’ biedt it bedriuw in kwalitatyf goed produkt oan, wêrby’t de klanten gewoan har eigen Fryske taal brûke kinne. De RFFB fynt ‘Skilje’ in foarbyld foar oare bedriuwen, om’t de drompel om it Frysk te brûken hielendal fuortnommen wurdt. Neffens foarsitter Geart Benedictus is it boppedat “in pree dat de wurknimmers yn it bedriuw in soad Frysk brûke en dat klanten meartalich te wurd stien wurde kinne”.

De direkteur, Alexander de Vries, wie tige ynnommen mei de priis. It bedriuw presintearret har as in “nuchter Frysk bedriuw” wêrby’t ôfspraak ek echt in ôfspraak is en dat betellet him út. It bedriuw groeit troch en der wurdt mooglik sels tocht oan útwreiding. Wat Skilje oangiet kinne de wurknimmers oan it tillefoannûmer fan de klant sjen dat it om dy service giet en wurdt faak daliks yn it Frysk begûn. Mei om’t Skilje in unike (‘niche’) service biedt is it súksesfol.

 

Deel deze pagina:

Waarom Skilje?

  • Maandelijks opzegbaar
  • Op het netwerk van kpn_logo_skilje
  • Volledig zelf in te regelen
  • Baas over eigen telefoon
  • Geen vervelende verrassingen

Bellen op KPN netwerk

Klanten over Skilje